ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.1. Участието в Благотворителната кауза. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон и e-mail за контакт. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, като спазва българското и европейското законодателство.

1.2.„Евромастер Импорт - Експорт“ООД гарантира с максимална степен защитата на личните данни на всеки регистрирал се, обработвани при и по повод на провеждането на съответната активност.

1.3.Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Евромастер Импорт - Експорт“ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Регламен (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Евромастер Импорт Експорт“ООД при регистрация в благотворителната кауза, публикувана на интернет страницата на Организатора www.euromasterbg.com - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: dpo@euromasterbg.com.

1.4. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че регистраторът откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в благотворителната кауза се преустановява.

1.5. С участието си в Каузата, участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на събитието, съответно да бъдат изпращани уведомления при регистрация.

1.6. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на регистратора.

1.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Каузата от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

1.8. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Кауза или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки регистрирал се има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, с което се преустановява възможността да дойде на събитието.

1.9. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Събитието при изрично искане от участника. Организаторът си запазва правото да разпраща търговска информация за бъдещи активности, като участника по всяко време ще може да се отпише и да прекрати получаването на бъдещи писма.

1.10. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

1.11. Участниците в благотворителния картинг урок, дават съгласието си да бъда снимани и изображенията да бъдат използвани в социалните канали на организатора.

Catalog image thumb

разгледайте онлайн
или изтеглете нашия
каталог topmaster 2021

Изтегли